ETKİNLİK TAKVİMİ
03 MAYIS 2024
TED ANKARA GÖST. MRK. - ATA SAHNE
ANKARA
22 MAYIS 2024
ÇUKUROVA ÜNİ. AÇIKHAVA TİYATROSU
ADANA
26 MAYIS 2024
ANTALYA AÇIKHAVA
ANTALYA
20 HAZİRAN 2024
KÜLTÜRPARK AÇIKHAVA TİYATROSU
İZMİR
23 HAZİRAN 2024
KÜLTÜRPARK AÇIKHAVA TİYATROSU
BURSA